نگاه آماری به شهرستان

جمعیت شهرستان دهگلان براساس سرشمای عمومی ،نفوس ومسكن سال 1390

 

  • تعداد شهرهای شهرستان :2 شهر(دهگلان –بلبان آباد)
  • جمعیت كل شهرستان : 62859  نفر
  • شهردهگلان 23074  نفر