شماره های تماس

08725622828 دفتر فرماندار
08725621116 فاکس
08725622290 تلفنخانه
08725626423 بخشداری مرکزی
08725762780 بخشداری بلبان آباد