اخبار

اولین جلسه کمیته بانوان در راستای برگزاری اجلاسیه شهرستانی کنگره 5400 شهید استان کردستان

تشریح وظایف اعضای کمیته امور بانوان
اولین جلسه کمیته بانوان در راستای برگزاری اجلاسیه شهرستانی کنگره 5400 شهید استان کردستان
اولین جلسه کمیته بانوان در راستای برگزاری اجلاسیه شهرستانی کنگره 5400 شهید استان کردستان در فرمانداری برگزار شد و مسئول کمیته امور بانوان به تشریح وظایف اعضای کمیته در برگزاری اجلاسیه مذکور پرداختند.

بازدید [ 401 ]
برچسب ها