اخبار

بازدید استاندار، مهندس پرویز اوسطی منتخب دوره یازدهم مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان ، فرمانداران شهرستان های قروه و دهگلان از عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن تهران - همدان- قروه-دهگلان - سنندج

بازدید استاندار، مهندس پرویز اوسطی منتخب دوره یازدهم مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان ، فرمانداران شهرستان های قروه و دهگلان از عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن تهران - همدان- قروه-دهگلان - سنندج
بازدید استاندار، مهندس پرویز اوسطی منتخب دوره یازدهم مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان ، فرمانداران شهرستان های قروه و دهگلان از عملیات ریل گذاری پروژه راه آهن تهران - همدان- قروه-دهگلان - سنندج

بازدید [ 72 ]
برچسب ها