گزارشات تصویری

بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان

بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان
بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان
بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان
بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان
بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان
بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان
بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان شهدای دهگلان