گزارشات تصویری

بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی

بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی
بازدید فرماندار از روند احداث گلخانه محصولات کشاورزی دهستان بلدستی