گزارشات تصویری

بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان

بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از ساختمان نیمه کاره فرمانداری شهرستان دهگلان