گزارشات تصویری

بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد

بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد
بازدید فرماندار از سد سورال و اراضی پایین دست سد