گزارشات تصویری

بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد

بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد
بازدید فرماندار از گلخانه محصولات کشاورزی صادق آباد