گزارشات تصویری

بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری

بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری
بازدید فرماندار به همراه مرادی نماینده شهرستانهای دهگلان و قروه در مجلس اسلامی از کارخانه کاشی کسری