اخبار

بازدید فرماندار شهرستان از شهرک امین آباد

بازدید فرماندار شهرستان دهگلان از شهرک امین آباد
بازدید فرماندار شهرستان از شهرک امین آباد
شمس فرماندار شهرستان دهگلان  بهمراه خاطری  رئیس شرکت گاز و شهردار و اعضای شورای شهر  در رابطه با مسائل ومشکلات گاز  شهری شهرک امین آباد بازدید و فرماندار دستور هرچه سر یعتر در تسریع مسائل و مشکلات شهرک  امین آباد را دادند%

بازدید [ 29 ]
برچسب ها