گزارشات تصویری

بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت

بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه تولید رب، خرمدشت