گزارشات تصویری

بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان

بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان
بازدید فرماندار شهرستان از کارخانه محصولات لبنی لبندوش در شهرک صنعتی دهگلان