گزارشات تصویری

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از بیمارستان شهرستان دهگلان