اخبار

جلسه آموزش سامانه رمزبان بانک ملی با حضور کارکنان بانک ملی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان

جلسه آموزش سامانه رمزبان بانک ملی با حضور کارکنان بانک ملی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.
جلسه آموزش سامانه رمزبان بانک ملی با حضور کارکنان بانک ملی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان
جلسه آموزش سامانه رمزبان بانک ملی با حضور کارکنان بانک ملی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

بازدید [ 218 ]
برچسب ها