اخبار

جلسه تامین مسکن محرومین در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

جلسه تامین مسکن محرومین در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
جلسه تامین مسکن محرومین در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 36 ]
برچسب ها