اخبار

جلسه تشکیل شرکت تعاونی فراگیر شهرستانی با عضویت بانوان شهرستان برگزار گردید.

جلسه تشکیل شرکت تعاونی فراگیر شهرستانی با عضویت بانوان شهرستان برگزار گردید.
تشکیل شرکت تعاونی فراگیر شهرستانی با عضویت بانوان شهرستان و توجیه متقاضیان تشکیل تعاونی با حضور تعدادی از متقاضیان در راستای ایجاد اشتغال برای بانوان شهرستان

بازدید [ 110 ]
برچسب ها