اخبار

جلسه حقوق شهروندی در نظام اداری

برگزاری جلسه حقوق شهروندان در نظام اداری و شاخص های آن با ریاست آقای محمدی معاون سیاسی،امنیتی و رؤسای ادارات در سالن جلسات فرمانداری
جلسه حقوق شهروندی در نظام اداری
به گزارش روابط عمومی فرمانداری: محمدی معاون سیاسی، امنیتی هدف را کارآمدی نظام اداری و پاسخگو بودن کارکنان نسبت به مردم و همچنین رفع تبعیض های احتمالی و بهبود عملکرد شاخصها نسبت به ارباب رجوع ،  تکریم شهروندان و حمایت از حقوق آنان دانست. در نهایت انجام وظایف باید براساس ضوابط و مقررات و رضایتمندی مراجعان صورت پذیرد.

وی افزود : خوشبختانه در طول سالهای گذشته نارضایتی و شکایتی از عملکرد ادارات مشاهده نشده است و موارد جزئی هم با تعامل و هماهنگی رفع و رجوع گردیده است.


بازدید [ 387 ]
برچسب ها