اخبار

جلسه شورای کشاورزی با محوریت طرح های پیشران در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

جلسه شورای کشاورزی با محوریت طرح های پیشران در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
جلسه شورای کشاورزی با محوریت طرح های پیشران در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 148 ]
برچسب ها