اخبار

جلسه مدیریت بحران شهرستان با موضوع آمادگی مقابله و پیشگیری از حریق احتمالی در عرصه های ملی با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

جلسه مدیریت بحران شهرستان با موضوع آمادگی مقابله و پیشگیری از حریق احتمالی در عرصه های ملی با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

جلسه مدیریت بحران شهرستان با موضوع آمادگی مقابله و پیشگیری از حریق احتمالی در عرصه های ملی با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 95 ]
برچسب ها