گزارشات تصویری

حضور فرماندار در جشن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز

حضور فرماندار در جشن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز
حضور فرماندار در جشن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز
حضور فرماندار در جشن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز
حضور فرماندار در جشن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز
حضور فرماندار در جشن اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز