گزارشات تصویری

حضور فرماندار شهرستان در مراسم افتتاحییه کنگره مشاهیر کرد

حضور فرماندار شهرستان در مراسم افتتاحییه کنگره مشاهیر کرد
حضور فرماندار شهرستان در مراسم افتتاحییه کنگره مشاهیر کرد
حضور فرماندار شهرستان در مراسم افتتاحییه کنگره مشاهیر کرد
حضور فرماندار شهرستان در مراسم افتتاحییه کنگره مشاهیر کرد