گزارشات تصویری

حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز

حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز
حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز
حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز
حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز
حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز
حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز
حضور فرماندار شهرستان دهگلان در همایش فرمانداران استان کردستان به میزبانی شهرستان سقز