گزارشات تصویری

حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در مزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا در سفر به شهرستان دهگلان

حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در مزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا در سفر به شهرستان دهگلان
حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در مزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا در سفر به شهرستان دهگلان
حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در مزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا در سفر به شهرستان دهگلان
حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در مزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا در سفر به شهرستان دهگلان
حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان در مزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا در سفر به شهرستان دهگلان