گزارشات تصویری

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار