اخبار

هشتمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با حضور اعضای جلسه تشکیل شد.

هشتمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با حضور اعضای جلسه تشکیل شد.
هشتمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با حضور اعضای جلسه تشکیل شد.

بازدید [ 14 ]
برچسب ها