اخبار

چهارمین جلسه کمیته امنیت انتخابات شهرستان با حضور اعضا و در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

چهارمین جلسه کمیته امنیت انتخابات شهرستان با حضور اعضا و در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
چهارمین جلسه کمیته امنیت انتخابات شهرستان با حضور اعضا و در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 150 ]
برچسب ها