گزارشات تصویری

راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان

راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان
راهپیمایی ضدآمریکایی- صهیونیستی در دهگلان با حضور فرماندار و مردم شریف شهرستان